Stadgar

Stadgar

 

VILLAFÖRENINGEN NORRA BÅSTAD (nedan kallad Föreningen), stiftad 1964 07 27 med säte i Båstad kommun, har till ändamål och syfte att bevaka medlemmarnas rätt och intressen i deras gemenskap av ägare och/eller brukare av fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Föreningens verksamhetsområde sammanfaller med Hemmeslövs och Eskilstorps Vägförenings område. Föreningens uppgift är att föra talan mot myndighets beslut, om dessa skadar eller motverkar medlemmarnas intressen. Föreningen ska även verka för ordning och trivsel inom området.

 

§ 1Medlemskap

 

1. 1 Medlemskap beviljas envar, som äger eller nyttjar fastighet inom Föreningens verksamhetsområde eller person, som sympatiserar med Föreningens målsättning och vill stödja verksamheten och kan vinnas genom erläggande av stadgade avgifter. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta Föreningens intressen.

 

1. 2 Uteslutning

Medlem, som motarbeta Föreningens verksamhet, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslut. Detta ske inom tre dagar från dagen för beslut avsändas till den uteslutne medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.

 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får Föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

§ 2 Medlem

 

2. 1 Medlem har rätt att skriftligt kallas till möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna.

- erhålla Föreningens program.

- närvara vid alla samkväm och informationer.

- deltaga i av Föreningen arrangerade tävlingar och utflykter.

- till årsmötet inkomma med motioner.

 

2. 2 Medlem har skyldighet att följa Föreningens stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Föreningen.

- erlägga av årsmötet beslutade avgifter.

- vid begäran vara behjälplig i arbete som berör Föreningens egendom och arrangemang.

 

2. 3 Medlem har ej rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen.

 

§ 3 Styrelsen

 

3 1 Mellan årsmöten handhas Föreningens angelägenheter av en styrelse bestående av en ordförande jämte lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter.

 

3. 2 Ordföranden väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs på två år på sådant sätt, att halva antalet väljs vid varje årsmöte. Suppleanter väljs på ett år.

 

3. 3 Föreningen ska ha en valberedning bestående av 3 ledamöter som väljs på 2 år på sådant sätt att vartannat år 2 väljs ledamöter och vartannat år en ledamot.

 

3. 4 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

3. 5 Skulle styrelseledamot frånträda sitt uppdrag under valperiod förordnar styrelsen annan styrelseledamot eller suppleant att omhänderta den avgångnes uppdrag.

 

3. 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av sekreteraren eller i hans frånvaro av ordföranden eller om 2 ordinarie ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig, om antalet närvarande ledamöter och suppleanter är minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.

 

3. 7 Beslut fattas inom styrelsen med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 

3. 8 Styrelsen beslutar själv sin arbetsordning och firmateckning.

 

3. 9 Ordföranden leder Föreningens och Styrelsens förhandlingar utom vid årsmötet, då ordförande utses enligt särskild ordning. Ordföranden har överinseende över Föreningens verksamhet.

 

3.10 För att behandla mindre och särskilt brådskande ärenden äger styrelsen att inom sig utse ett verkställande utskott, VU, bestående av lägst 2 ledamöter, för vilka styrelsen utfärdar instruktioner.

 

3.11 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Föreningens tillgångar.

 

3.12 Protokoll föres vid styrelsens sammanträden och skall justeras vid nästkommande styrelsesammanträde. Justeringen bekräftas därvid genom ordförandens undeerskrift.

 

3.13 Sekreteraren åligger att:

- föra protokoll över styrelsens sammanträden.

- registrera och förvara inkommande skrivelser.

- om inte ordföranden bestämmer annorlunda, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior av dessa.

- upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

 

Kassören åligger att:

-.uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Föreningen.

- föra fullständig kassabok över Föreningens räkenskaper.

- till betryggande belopp försäkra Föreningens materiel och övriga inventarier och tillgångar.

- föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.

 

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

 

4. 1 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj – 30 april.

 

4. 2 Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet nästkommande år.

 

§ 5 Revision

 

5. 1 För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses årligen 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

 

5. 2 Styrelsen tillhandahåller revisorerna Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

 

5. 3 Revisorerna ska granska styrelsen förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

5. 4 Revisor får inte vara ledamot av Föreningens styrelse eller sektion.

 

§ 6 Möten

 

6. 1 Med Föreningen hålls dels ordinarie Årsmöte före juli månads utgång, dels extra möten, när så erfordras.

 

6. 2 Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möe.

 

6. 3 Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast två veckor före mötet och/eller kungörs genom anslag vid Karupsvägen/Kustvägen (vid affären).

 

6. 4 Styrelsen ska hålla redovisningshandlingarn och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

6. 5 Rösträtt tillkommer en medlem per fastighet. För rösträtt krävs dessutom, att förfallna avgifter erlagts.

 

6. 6 Rösträtt får utövas med fullmakt, dock endast en fullmakt per medlem.

 

6. 7 Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt.

 

6. 8 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande med eller utan fullmakt på mötet.

 

6. 9 Vid ordinarie Årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera protokollet samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse sam resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av årsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

10. Faststyrelsesuppleanter för entid av 1 år.

11. Val av ordförande för en tid av 1 år.

12. Val av ordinarie syrelseledamöter för en tid av 2 år.

13. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

14. Val av övriga funktionärer inom Föreningen enligt förslag av styrelsen eller röstberättigad medlem.

15. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

16. Val av valberedning, samt sammankallande för en tid av 2 år.

17. Behandling av till Årsmötet inlömnade motioner.

18. Övriga frågor.

19. Årsmötets avslutande.

 

6.10 Extra möte

 

Styrelsen får kalla Föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag eller dylikt. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Om rösträtt

På extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte vad som sägs i 6.5 – 6.8 §§.

 

§ 7 Beslut och omröstning

 

7. 1 Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejupprop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

 

7. 2 Med undantag av de i § 8.1 nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

 

7. 3 Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

 

7. 4 Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

 

7. 5 Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 8 Stadgefrågor

 

8. 1 Förslag om ändring av Föreningens stadgar liksom upplösning får endast upptagas till behandling, om detta angivits i kallelsen till årsmötet. Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa Föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet och att de närvarande och röstberättigade medlemmarna biträtt förslaget under två på varandra följande årsmöten, varvid ett sådant kan vara ett extra årsmöte. Minst 4 månader ska ha förflutit mellan sålunda beslutande möten.

 

8 2 I beslut om upplösning av Föreningen ska anges, att Föreningens tillgångar och skulder ska användas på det sätt, som årsmötet beslutar. Beslutet, jämte estyrkta avskrifter av Styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart kunna presenteras mottagaren av tillgångarna och skulderna.

 

8. 3 Ordföranden och sekreteraren ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna. Varje nytillträdd medlem ska av sekreteraren tillhandahållas gällande stadgar sedan gällande avgifter erlagts.

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Villaföreningen Norra Båstad ansvara under inga omständigheter gentemot någon part för direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller andra följdskador som kan uppstå i samband med användningen av den här webbplatsen

 

Copyright @ All Rights Reserved